SEMINAR NASIONAL: “Sejarah dan Pembakuan Ilmu Tajwid dan Qiroat”
Fakultas Ushuluddin
IIQ An Nur Yogyakarta